Gemeenthuis Gulpen-Wittem

Onze tekst voor de Kadernota 2015

Kadernota

Vanavond bespreken we een Kadernota om voor te sorteren op de begroting 2016 en de meerjarige begroting tot en met 2019.

Kadernota

Vanavond bespreken we een Kadernota om voor te sorteren op de begroting 2016 en de meerjarige begroting tot en met 2019.

Voordat ik hier inhoudelijk op in gaan eerst de volgende verklaring. In mijn betoog spreek ik over het Sophianum en dien ik namens mijn fractie een motie in. Zoals u weet zit ik in de GMR van Stichting LVO. De GMR is een overkoepelend provinciebreed orgaan dat het college van bestuur controleert en adviseert over beleidszaken. Plaatselijke kwesties komen daar nooit ter sprake. Ik heb met de griffier besproken of ik in deze positie moties kon indienen of meestemmen over de toekomst van het Sophianum. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van belangverstrengeling en dat mij dus niets in de weg staat om hier vanavond te spreken en te stemmen over het Sophianum.

Wij bespreken vanavond de kadernota 2016 waarin in ieder geval duidelijk wordt dat er veel werk aan de winkel is, maar dat de budgetten steeds moeilijker te vinden zijn.  Dat maakt deze kadernota ook een lastig document.

Wel  alternatieven, maar geen geld. Wat verwacht u dan van uw raad? Op basis waarvan moeten wij onze afwegingen maken?  Wij zijn er als GroenLinks  goed voor gaan zitten, hebben veel met belanghebbenden gesproken, een enquête gehouden onder  inwoners  en wij willen de resultaten graag met u delen.

  1. Gister vond iets bijzonders plaats: de rechter heeft de uitspraak gedaan dat de overheid te weinig doet tegen klimaatverandering. Een unieke zaak in de wereld die bij ons om de hoek, in Holset is ontstaan. Aan de ene kant is het beschamend dat een rechter de overheid op de vingers moet tikken dat deze de inwoners niet afdoende beschermt aan de andere kant voelt GroenLinks hierin de erkenning dat klimaatproblematiek hoog op de agenda van overheden hoort te staan. dus ook in Gulpen-Wittem. In dat licht zijn wij blij dat een aantal zaken uit het klimaatbeleidsplan dat in de vorige raadsperiode in gezamenlijkheid is opgesteld en vastgesteld, vorm beginnen te krijgen. Dubbel Duurzaam, het energieloket en de kringloopwinkel. Ook toetreding tot RD4 juichen wij als fractie toe omdat wij hiermee kunnen aansluiten bij ontwikkelingen in de regio. Maar toch willen wij wel opmerken dat Klimaat, duurzaamheid en de circulaire economie niet echt leeft onder onze inwoners. Daarin missen wij een ambitie bij dit college. Wij kijken bijna met weemoed terug naar de motie van toen raadslid Laheij over plastic tasjes. Waar is die ambitie bij dit college gebleven? U zou zicht bijvoorbeeld sterk kunnen maken voor de organisatie van Klimaatstraatfeesten in onze kernen (http://klimaatstraatfeest.nl/het-spel/partners/gemeenten/gouden-ster-gemeenten) ? Of het  oprichten van een energiecooperatie kunnen stimuleren.

  2. Hoewel GroenLinks natuurlijk een groot voorstander is van milieuvriendelijke onkruidbeheersing denken wij dat het extra budget dat hiervoor gevraagd wordt te hoog is. Wij stellen voor om dit te verlagen tot 50.000 euro. Zeker ook in het licht van de adviezen van de accountant waarbij wij onderschrijding moeten voorkomen. Wij stellen voor dat het college bij de voorjaarnota 2016 aangeeft hoe de proef verloopt en of men inderdaad verwacht of er extra middelen nodig zullen zijn. Wij hebben geen amendement hiervoor gemaakt. Graag horen wij een reactie van de andere partijen op dit voorstel.

  3.     Aankoop grond Gulperberg is akkoord , maar wij willen voor de begroting wel graag eerst de totale uitvoering gebiedsvisie Gulperberg ontvangen, zoals ook was afgesproken met de raad.  

  4. Het intergemeentelijk project fietsbaan Maastricht – Aken volgen wij met belangstelling. Interessant en wij vragen de portefeuillehouder ons hierover te blijven informeren.

  5. Tot onze verbazing is het beleidsalternatief Kunstgras RKMVC in de Kadernota op de reservebank terecht gekomen. Bij de voetbalclub is toch wel de nodige urgentie. In Eys en Gulpen is de laatste jaren flink geïnvesteerd, maar in Mechelen zit men in de problemen omdat het wedstrijdschema niet eens kan worden uitgevoerd. Ook kent de club een groeiend aantal leden, zeker nu ook SV Epen is beëindigd. Daarbij is het meidenvoetbal in opkomst en is er een actieve jeugdafdeling. GroenLinks stelt daarom voor om volgend jaar te investeren in een kunstgrasveld en de benodigde financiën te halen uit het onderhoudsfond wegen. Motie indienen.

  6. Dan het project Samen Doen. In zijn algemeenheid zou ik de wethouder mee willen geven: ga minder praten en meer doen. Laat initiatieven tot ontwikkeling komen, geef burgers die zich melden de ruimte en kansen.  Loop mee, evalueer en stuur bij. Kortom. Laat dingen gebeuren. In Gulpen is wat dat betreft de nood het hoogst. Daarom stellen wij per motie voor om 10.000 euro te bestemmen voor een burgerinitiatief in Gulpen dat kan starten in de zaal bij de Toeristenkerk. Er zijn daar plannen om een stichting op te richten, die in een latere fase wethouder Franssen zou kunnen helpen bij zijn plannen  bij de Toeristenkerk.

  7. Het onderwijs. Dat is toch echt een ander verhaal.

2 scholen waar flink in moet worden geïnvesteerd.

Voor de Basisschool in Mechelen wordt door het college helemaal niets voorgesteld qua middelen, terwijl toch door de raad deze school is aangewezen als BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening). Met de bouw van de  nieuwe zaal waren we op de goede weg, maar de school dreigt nu wel uit het zicht te verdwijnen. De kinderen van de Driesprong zullen in 2016 ook naar Mechelen komen. Het gebouw is verouderd, ongezond en voldoet aan geen enkele kwaliteitseis. De raad had in december  2014 raadsbreed een motie aangenomen. Wat heeft de wethouder gedaan om met de school te komen tot een toekomstplan? Er is de ouders toegezegd dat er in 2019 een nieuw of voldoende gerenoveerd schoolgebouw zou staan. Dan moet de planfase volgend jaar van start gaan. Dat kan niet zonder budget. Wij hebben hiertoe een motie opgesteld om ook in Mechelen, net als in Wijlre en Gulpen tot een volwaardige BMV te komen.

Tenslotte het Sophianum. Een dossier dat inmiddels een geschiedenis kent van 10 jaar. Beschamend vindt GroenLinks dat wij als gemeentebestuur de kinderen, ouders en docenten zo lang in onzekerheid laten en geen daadkracht tonen om het raadsbesluit van 2009 over de unilocatie uit te voeren. Al die jaren geen middelen  reserveren en nu tot de conclusie te moeten komen dat we het geld niet hebben om te doen wat we moeten doen: een regioschool bieden voor alle kinderen van alle niveaus. Voor minder wil GroenLinks het niet doen. 3,5 miljoen stelt u voor hierin te investeren. Dat is toch echt 2 miljoen te weinig. Wij nemen hiervoor het onafhankelijke Process rapport als uitgangspunt. Op basis daarvan en de begeleidende tekst in de Kadernota komen wij tot de conclusie dat u ervoor kiest om het VMBO te laten vallen. Dat is voor GroenLinks onbespreekbaar. Dat kost wat, maar wij zullen er alles aan moeten doen om aan die verplichting te voldoen. Als wij uitgaan van de 5,5 miljoen zitten we nog 2 miljoen onder het bedrag dat stichting LVO ons presenteerde tijdens de aidsconferenties en dat ook duidelijk wordt uit het Process rapport. Stichting LVO gaf ook aan zelf te financieel te kunnen bijspringen. Voor de onderwijskundige keuzes, zoals het Technasium , vinden wij dat de stichting zelf garant moet staan. Geld lenen is momenteel spotgoedkoop. Soms krijgen gemeenten zelfs geld toe. Dat biedt dus mogelijkheden. GroenLinks stelt om de 2 miljoen via een lening in de Kadernota op te nemen. Maar opnemen als kapitaallasten vanaf 2017 is voor ons een optie.

Daarbij kiest GroenLinks ook voor een tweede sporthal (dus scenario 8 van het Process rapport).  Bewegingsonderwijs is een verplicht vak en de gemeente behoort daar faciliteiten voor te creëren. Daar hebben de sportverenigingen dan ook nog profijt van want de bezettingraad van de huidige sporthal is veel te hoog. Wij doen een indringende oproep aan de andere fracties om onze motie te steunen en nu eens duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van het Sophianum.